Marknadens timarvoden 2007

Hcdömda normala arvoden för olika ansvarsnivåer 2007. Till angivna anoden tillkommer moms.

Norniala arvodesnivåer

Kategoriarvoden för ollka tvper av arbete
kr/timme
Expert, särskilt sakkunnig, specialutredningar
1100-1600kr
Projektansvarig i omfattande projekt med kostnadsansvar och administration
Chefsarkitekt som leder arbetet överslktllgt och redovisar få timmar per uppdrag
Uppdragsensvarig arkitekt
900-1150kr
Ansvarig hndläggare/arkitekt för uppdrag
Handläggare för utredningar, program och skissarbeten
Projektansvaring i normalprojekt
800-1000kr
Medverkande arkitekt med sklssuppglfter och delansvar
Ansvar för delar av utredningar, program och skissarbeten
700-800kr
Medverkande projekterande arkitekt eller ingenjör.
Medverkan vid projektering, skissarbeten och utformning av arbetshandlingar
650-750kr
Ritarbete, utskriftsarbete, övrig biträdande personal
450-550kr
Praktikant
400-450kr
Medeltimarvode hela landet
730kr
Medeltimarvode Stockholm
760kr